21 May 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Luju

EXCLUSIV – Consiliul UNBR se intruneste in septembrie la Mamaia pentru a dezbate propunerile de modificare a Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Cititi in premiera proiectele depuse la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (Documente)

Scris de: Elena DUMITRACHE | pdf | print

20 August 2014 16:33
Vizualizari: 9135

Crema Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, condusa de avocatul Gheorghe Florea (foto), se reuneste la inceputul lunii septembrie pentru a finaliza proiectul de modificare a Legii nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Sedinta Consiliului UNBR va avea loc in statiunea Mamaia, judetul Constanta, in zilele de 6 si 7 septembrie 2014, data la care vor fi dezbatute propunerile de modificare a Legii 51/1995 pe baza proiectelor intocmite si inaintate Uniunii atat de decanii Barourilor membre, cat si de experti independenti, desemnati de UNBR, din care fac parte atat avocati, cat si profesori universitari. Lumeajustitiei.ro a intrat in posesia proiectului Legii nr.51/1995, prelucrat in baza propunerilor expertilor independenti si a propunerilor decanului Baroului Alba, avocatul Ioan Rus, care urmeaza sa fie dezbatut in sedinta Consiliului UNBR care va avea loc in statiunea Mamaia.


Din informatiile pe care le detinem, desi UNBR a solicitat barourilor membre sa inainteze propuneri de modificare a legii 51/1995, singurul barou care a procedat, pana la acest moment, la transmiterea propunerilor catre Uniunea, in vederea discutarii acestora in cadrul Consiliului de la Mamaia, a fost Baroul Alba.

Facem precizarea ca propunerile si sugestiile decanilor barourilor membre ale UNBR au fost inaintate catre Comisia pentru elaborarea propunerilor si intocmirea unor proiecte vizand modificarea si completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor precum si a legislatiei din alte domenii, cu incidenta asupra profesiei de avocat, comisie constituita in baza Hotararii UNBR nr. 767/29.06.2013.

Conform Hotararii, din Comisia pentru inventarierea propunerilor si elaborarea de proiecte vizand modificarea si completarea Legii nr.51/1995 fac parte avocatii Doina Stupariu, Stanca Ioana Gidro, Traian Briciu, Ion Turculeanu, Doru Ioan Taracila, Ioan Rus, Nicolae Zarnescu si Serban Niculae Lovin. In acelasi document se precizeaza ca de coordonarea lucrarilor Comisiei se ocupa avocatul Traian Briciu, membru al Comisiei Permanente a UNBR.

Propunerile de modificare a Legii 51/1995 inaintate de avocatul Ioan Rus

Astfel, decanul Baroului Alba, avocatul Ioan Rus, a inaintat Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, in data de 14 august 2014, un document in care se regasesc propunerile pentru modificarea Legii nr. 51/1995, si care urmeaza sa fie dezbatute la Mamaia in cadrul Consiliului UNBR. In documentul pe care vi-l prezentam in exclusivitate la finalul articolului, avocatul Ioan Rus propune introducerea unor noi completari sau modificari, care au legatura atat cu cauza Mateescu vs. Romania de la CEDO, privind incompatibilitatea functiei de medic cu cea de avocat, dar si cu indemnizatiile care revin membrilor organelor de conducere ale UNBR, Casei de Asigurari a Avocatilor si Institutului National de Pregatire si Perfectionare a Avocatilor, onorariile minimale sau superioare pe care le pot stabili avocatii sau modul de folosire al patrimoniului CAA, despre care avocatul Ioan Rus evidentiaza ca nu este reglementat la acest moment.

Prezentam in continuare cateva dintre propunerile decanului Baroului Alba, avocatul Ioan Rus:

-La art. 30, dupa alin. (1) se introduce alin. (2) cu urmatorul continut:

(2) Nu pot face parte din organele de conducere ale profesiei avocatii care au datorii scadente la taxele si contributiile stabilite pentru formarea bugetului UNBR si al baroului, precum si a fondurilor Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania si ale filialelor.

Motivare: organele de conducere ale profesiei au atributii in legatura cu plata taxelor si contributiilor mai sus mentionate, sens in care urmeaza sa ia decizii potrivit legii si Statutului profesie de avocat.

-La art. 31, dupa alin. (1), se introduce un nou alin., alin. 1/1, cu urmatorul continut:

(1/1) Avocatii pot conveni cu clientii onorarii superioare celor stabilite in tabloul onorariilor minimale adoptat de Consiliul UNBR.”

Motivare: onorariile minimale nu ingradesc dreptul avocatilor si clientilor de a negocia onorarii superioare cu ocazia incheierii contractelor de asistenta juridica.

-La art. 66 se introduce o noua litera ”x”, avand urmatorul continut:

(x) - adopta tabloul onorariilor minimale pentru serviciile prestate potrivit legii de formele de exercitare a profesiei de avocat.”

Motivare: se curma concurenta neloiala din partea unor avocati care stabilesc onorarii mici, de dumping; asigura cresterea veniturilor avocatilor si drept consecinta si sumele pe care acestia le platesc la barou si la CAA; se curma practica unor instante de a diminua in mod exagerat onorariile avocatilor.

-La art. 68, dupa lit. ”c” se introduce o noua lit. c.1) cu urmatorul cuprins:

c.1) – aproba organigramele, statele de functii si indemnizatiile membrilor organelor de conducere ale UNBR, Casei de Asigurari a Avocatilor si Institutului National de Pregatire si Perfectionare a Avocatilor, la propunerea dupa caz, a Comisiei Permanente a UNBR, Consiliul de administratie al CAA si respectiv Consiliul de conducere al INPPR.”

Motivare: indemnizatiile membrilor organelor de conducere mentionate mai sus nu pot fi stabilite de aceste organe, avand in vedere prevederile art. 4.1 din Statutul profesiei de avocat privind conflictul de interese.

-La art. 68, dupa lit. ”d” se introduce o noua lit. d.1) cu urmatorul continut:

d.1) – exercita atributiile prevazute de lege cu privire la adunarile generale ale actionarilor/asociatilor societatilor comerciale infiintate pentru folosirea patrimoniului UNBR si al CAA in activitati producatoare de venituri.”

Motivare: Congresul UNBR a hotarat ca alegerea Consiliului de administratie al CAA sa fie facuta de Consiliul UNBR, propunand modificarea art. 93 alin. (1) din Lege.

In raport cu aceasta hotarare Consiliul UNBR urmeaza sa tina locul adunarii generale a actionarilor/asociatilor societatilor comerciale infiintate pentru folosirea patrimoniului CAA. In prezent nu exista nici o prevedere legala sau statutara in care sa arate ce organ de conducere al UNBR tine locul adunarii generale a actionarilor/asociatilor societatii comerciale infiintate de CAA.

-Dupa art. 70 sa se introduca un nou articol, art. 70.1 cu urmatorul continut:

(1) Persoanele care indeplinesc functii in cadrul organelor de conducere ale baroului, Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si institutiilor aflate sub autoritatea acesteia, Casei de Asigurari a Avocatilor si filialelor acesteia nu pot participa la rezolvarea unei cereri, la luarea unei hotarari sau decizii ori la incheierea unui act juridic prin care se produce un folos material pentru acestea, pentru sotul/sotia ori pentru rudele sau afinii pana la gradul III inclusiv ale acestora.

(2)De asemenea, persoanele indicate la alin. (1) nu pot participa la rezolvarea unei cereri sau la luarea deciziilor cu privire la persoanele fizice si juridice cu care are relatii cu caracter patrimonial.

(3) In cazul existentei unui conflict de interese, persoanele indicate la alin. (1) sunt obligate sa se abtina de la solutionarea cererii, de la participarea la luarea hotararii sau deciziei, informand in prealabil, in acest sens, organul profesional corespunzator.

(4) Prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana indicata la alin. (1), sotul/sotia, rudele sau afinii acestora pana la gradul al III-lea inclusiv are/au un interes personal de natura patrimoniala, care poate influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor acesteia.

(5) Incalcarea prevederilor prezentului articol constituie abatere disciplinara grava.„

Motivare: pentru a se consacra prin lege regimul conflictului de interese, asa cum este prevazut in art. 4.1 din Statutul profesiei de avocat.

Propunerile expertilor independenti inaintate Consiliului UNBR spre dezbatere

Alaturi de propunerile avocatului Ioan Rus, a fost inaintat Uniunii conduse de avocatul Gheorghe Florea si proiectul, in forma finala, intocmit de expertii independenti desemnati de UNBR. Potrivit datelor noastre, proiectul intocmit de expertii independenti presupune practic introducerea unui nou capitol in Legea nr. 51/1995, in care sa fie cuprinsa o reglementare a infractiunilor, despre care s-a apreciat ca in actualul proiect sunt dispensate.

Prezentam in continuare cateva dintre propunerile expertilor independenti pentru modificarea Legii nr. 51/1995:

-La art. 3 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

(3) Avocatul este obligat sa tina evidenta actelor intocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) si d) din Lege, cu excluderea actelor intocmite pentru asistare si reprezentare, si sa le pastreze in arhiva sa profesionala, in ordinea intocmirii lor. In termen de cel mult 3 zile de la data intocmirii actelor prevazute la alin. (1), avocatul este obligat sa inregistreze operatiunea in Registrul electronic al actelor intocmite de avocati potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) si d) din Lege potrivit procedurii prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R., sub sanctiunea inopozabilitatii fata de terti.”

-Art. 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Instantele sunt obligate sa verifice si sa se pronunte asupra calitatii de reprezentant al unei persoane care se prezinta ca avocat, exercitand acte specifice acestei profesii si folosind insemnele profesiei de avocat.

(2)Actele specifice profesiei de avocat, efectuate in mod public de o persoana care nu a dobandit calitatea de avocat in conditiile prezentei legi, sunt nule.”

-Art. 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 32 - Contestatiile si reclamatiile privind onorariile se solutioneaza de decanul baroului. Decizia decanului poate fi atacata in termen de 15 zile de la comunicare la consiliul baroului, a carui hotarare este definitiva”

-Art. 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) In exercitarea profesiei, avocatii sunt parteneri indispensabili ai justitiei, ocrotiti de lege, fara a putea fi asimilati functionarilor publici sau persoanelor prevazute de art. 308 Cod penal, cu exceptia situatiilor in care atesta identitatea partilor, a continutului sau datei unui act.

(2) Avocatul este obligat sa respecte solemnitatea sedintei de judecata, sa nu foloseasca cuvinte sau expresii de natura a aduce atingere demnitatii judecatorului, procurorului, altor avocati, partilor sau reprezentantilor acestora in proces.

(3) Avocatul nu raspunde penal pentru sustinerile facute oral sau in scris, in forma adecvata si cu respectarea prevederilor alin. (2), in fata instantelor de judecata, a organelor de urmarire penala sau a altor organe administrative de jurisdictie si nici daca sunt in legatura cu consultatiile oferite justitiabililor ori cu formularea apararii in acea cauza ori pentru sustinerile facute in cadrul consultatiilor verbale sau consultatiilor scrise acordate clientilor, daca ele sunt facute cu respectarea normelor de deontologie profesionala.

(4) Nerespectarea de catre avocat a prevederilor alin. (2) si (3) constituie abatere disciplinara grava. Raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea penala sau civila.

(5) Nu constituie abatere disciplinara si nici nu poate atrage alte forme de raspundere juridica a avocatului opiniile juridice ale acestuia, exercitarea drepturilor, indeplinirea obligatiilor prevazute de lege si folosirea mijloacelor legale pentru pregatirea si realizarea efectiva a apararii libertatilor, drepturilor si intereselor legitime ale clientilor sai.

(6)Opiniile juridice ale avocatului nu pot angaja nicio forma de raspundere juridica.”

-La art. 40 se introduc alineatele (2), (3), (4) si (5) cu urmatorul continut:

(2) Avocatul este obligat sa depuna toata diligenta pentru apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale clientilor si sa uzeze de mijloacele prevazute de lege, pe care le considera favorabile acestora.

(3) Avocatul este obligat sa se abtina de la asistarea si sfatuirea unui client in realizarea de catre acesta de acte sau fapte ce ar putea constitui infractiuni.

(4) Avocatul este indreptatit sa se retraga imediat si sa renunte la asistarea si reprezentarea clientului in cazul in care actiunile si scopurile acestuia, aparent legale la inceputul asistentei si/sau a reprezentarii, se dovedesc pe parcursul acesteia ca fiind infractionale.

(5) Folosirea in scopuri ilegale de catre client a opiniei si sfatului avocatului, date clientului in aceasta calitate, fara cunostinta avocatului care a oferit opinia sa juridica sau care a dat sfatul respectiv, nu atrage raspunderea avocatului.”

-Art. 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 59 - Avocatul nemultumit de decizia decanului o poate ataca la consiliul baroului in termen de 15 zile de la comunicare.”

-La art. 86, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Avocatul raspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei, ale corpului de avocati sau ale institutiei.”

-Art. 93 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Casa de Asigurari a Avocatilor are personalitate juridica, patrimoniu si buget propriu. Sediul sau este in Municipiul Bucuresti. Patrimoniul sau poate fi folosit in activitati economice producatoare de venituri, in conditiile legii, cu autorizarea Consiliului U.N.B.R..”

-Art. 94 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Casa de Asigurari a Avocatilor este condusa si administrata de un consiliu format din 7 membri, dintre care 5 avocati in activitate si 2 avocati pensionari, alesi de Consiliul U.N.B.R. pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit o singura data.”

-Dupa art. 111 se introduc art. 111/1 – 111/7 cu urmatorul continut:

Art. 111/1. „Intrebuintarea de cuvinte ori gesturi jignitoare de catre o persoana, indiferent de calitatea ei, care participa la o procedura judiciara, fata de avocat, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la sase luni sau cu amenda.”

Art. 111/2. „Declararea publica necorespunzatoare a adevarului, cu scopul de intimidare sau de razbunare, in cursul unei proceduri judiciare, de catre o persoana, prin care se imputa savarsirea de catre un avocat a unei infractiuni sau a unei abateri disciplinare grave prin sau in legatura cu prestatiile sale profesionale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.” (…)

Art.111/5. „Exercitarea oricarei activitati prevazuta de art. 3 din prezenta lege de catre o persoana fara a avea calitatea de avocat inscris intr-un barou, constituit potrivit art. 60 din prezenta lege sau de catre o entitate care nu figureaza in tabloul unui astfel de barou, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.”

Art. 111/6. „(1) Fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul exercitarii oricarei activitati specifice profesiei de avocat prevazute de art. 3 din lege, savarsita de o persoana, fara a avea calitatea de avocat inscris intr-un barou, constituit potrivit art. 60 din prezenta lege sau de catre o entitate care nu figureaza in tabloul unui astfel de barou, ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asocieri, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

*Cititi aici proiectul avocatului Ioan Rus din Baroul Alba

*Cititi aici proiectul expertilor independenti

*Cititi aici Hotararea UNBR de constituire a Comisiei pentru inventarierea propunerilor si elaborarea de proiecte vizand modificarea si completarea Legii nr.51/1995

Comentarii

# visu date 20 August 2014 18:18 +10

In loc sa va ocupati cu nedreptatea din tara voi va jucati de-a legile?! De ce progres concret s-au bucurat avocatii de pe urma voastra pana acum, superiorilor?!

# fratele Bota a trimis ceva? date 20 August 2014 19:38 -4

Oare cand se pupa in piata Independenti?  :o

# TRECETI IN MASA LA UNBR BOTA UNDE NU E EXPLOATARE !!!! date 20 August 2014 18:35 +10

UNBR BOTA CASTIGA TEREN PESTE TOT !!! PESTE TOT IN TARA SE FAC PROGRESE !!! AL DRACULUI DE INCET, DAR AL DRACULUI DE SIGUR, UNBR BOTA VA TERMINA UNBR FLOCEA FARA ACTE DE INFIINTARE !!!

# castiga si la puskarie date 20 August 2014 19:40 -2

Cand ca da dovada de maturitate?   :P

# AGRAMATUL COMUNISTO SECURIST date 20 August 2014 23:00 0

"Cand" ca da dovada....pune mana pe carte analfabetule, ca e plina cloaca voastra numita Barou de imbecili ca tine

# Ultimul Charlot date 20 August 2014 18:58 +14

Va bate DNA la usa pana in septembrie. Si o sa ridice si pe parlamentarii care vor vota astfel de modificari. Se cheama trafic de influenta. Va sugerez sa va inregistrati la finante asa cum e corect nu cum sunteti in prezent. Sa incetati cu evaziunea fiscala. 

# Dr.Botomei Vasile date 20 August 2014 19:07 -9

UNBR-Dr.Botomei Vasile inscrie mediatori cu studii juridice in profesia de avocat,prin echivalarea exemenului de admitere din profedia de mediator cu examenul de admitere in barou.  Informatii pe www.unbr.info;0744191717.

# Lobotomiei si ,,profedia de media,, date 20 August 2014 19:25 +2

Nou dosar pentru dottorele agramaticus Lobotomiei:  http://portal.just.ro/180/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=18000000000151433&id_inst=180 Art. 6. din Legea 241/2005 (EVAZIUNE FISCALĂ) si deturnarea de fonduri (art. 302 ind 1 C.p.) Inca 15 ani de racoare !!!!

# DOREL date 24 August 2014 16:10 0

VEZIDOSARLE LUI ******LICA BOTA: SENTINTA JUDECATORIEI DEVA ,, CONDAMNA PE INCULPATUL BOTA POMPILIU...,,, SI SENTINTA JS3 CARE ARATA CINE E ADEVARATULPRESEDINTE UNBR.   BOTOMEI E DOCTOR IN DREPT IAR INFRACTORUL BOTA CRAPA DE CIUDA CA EL  NU ARE DOCTORATUL!!!! :lol: :lol: :lol:

# jurist date 20 August 2014 19:30 +11

Sintagma folosita  de mari avocati in legea avocaturii "barou constituit" . Ce este asta barou constituit ? Barou infiintat nu aveti curajul sa scrieti?  Aaaaa, nu sunteti infiintati ...deci actele pe care le veti exercita sunt nule. Stimati tovarasi demonstrati in continuare ca sunteti niste diletanti in drept condusi de AMATORI!!!

# Cristi date 19 September 2014 22:17 0


Citeza pe jurist
Sintagma folosita  de mari avocati in legea avocaturii "barou constituit" . Ce este asta barou constituit ? Barou infiintat nu aveti curajul sa scrieti?  Aaaaa, nu sunteti infiintati ...deci actele pe care le veti exercita sunt nule. Stimati tovarasi demonstrati in continuare ca sunteti niste diletanti in drept condusi de AMATORI!!!

# Cristi date 19 September 2014 22:21 0


Citeza pe Cristi"][quote name="jurist
Sintagma folosita  de mari avocati in legea avocaturii "barou constituit" . Ce este asta barou constituit ? Barou infiintat nu aveti curajul sa scrieti?  Aaaaa, nu sunteti infiintati ...deci actele pe care le veti exercita sunt nule. Stimati tovarasi demonstrati in continuare ca sunteti niste diletanti in drept condusi de AMATORI!!!
[/quote] Stimate DOMN, prin constituire nu cumva se ia fiinta? Incearca sa respecti legea 51 si nu mai face pe grozavul sa se vede cum esti in necunostinta de cauza. E plina tara asta de destepti ca tine...

# Cristi date 19 September 2014 22:22 0


Citeza pe Cristi"][quote name="Cristi"][quote name="jurist
Sintagma folosita  de mari avocati in legea avocaturii "barou constituit" . Ce este asta barou constituit ? Barou infiintat nu aveti curajul sa scrieti?  Aaaaa, nu sunteti infiintati ...deci actele pe care le veti exercita sunt nule. Stimati tovarasi demonstrati in continuare ca sunteti niste diletanti in drept condusi de AMATORI!!!
[/quote] RECTIFIC ''CA" Stimate DOMN, prin constituire nu cumva se ia fiinta? Incearca sa respecti legea 51 si nu mai face pe grozavul sa se vede cum esti in necunostinta de cauza. E plina tara asta de destepti ca tine...[/quote]

# jurist date 19 September 2014 22:27 0

Puisor de cristinel , cind o sa faci diferenta intre a constitui si a infiinta mai vorbim. Desteptul lui tata.. :D

# pentru juristul bota date 20 August 2014 19:45 -10

mai nea pompi,tu wsti un inginer devenit jurist,sau un jurist fost inginer?Si intr=o ipotezasi in cealalta habar nu ai de drept.Doar teoria desfiintarii o cunosti bine dar in sens invers.

# jelu date 20 August 2014 20:05 +11

avi de la ora 19,45 tu esti ca si cucul de la cotroceni. stilul tau este inconfundabil. ai ramas acelasi drogat derbedeu.

# Bai cretinoidule date 20 August 2014 20:06 +12

Dar de medic - avocat ai auzit cretinule? Dar de faptul ca un medic a castigat la CEDO derptul de a profesa si avocatura? Cretinule. Scoate-ti urdorile puturoase dintre uochiii si baga-ti unghiile-n gat

# avi avi date 20 August 2014 20:38 -10

daca la mine te referi mai jelule,gresewti.Iar tu mai care semnezi cu cretinoide(cuvant inventat de mine) invata prima data sa scrii romaneste corect.Mai agramatule se scrie  ochi (sau uochi,daca vrei sa fii smecher) dar nu cu 3 de i.Tot vocabular de derbedeu folosesti.Am citit si astazi niste postari ale tale.Execrabile,abjecte si total lipsite de civilizatie.Unde ai invatat acest vocabular?In subsolurile Devei?PS am zis ca cel mai destept cedeaza.Cateva zile bune te-am lasat sa te desfasori,eu fiind cel destept.Acum trebuie sa iti raspund la mizerii.Si te mai dai avocat.Vai de capul tau ,mai jalnic fecior .Una este medic  si alta inginer.Medicul este un intelectual.

# avi, CW Ctin coco satu fara dinti date 20 August 2014 22:44 0

CW Ctin, coco satu fara dinti, la ce mamaia mergi tu ma? Poate la Tulcea ca te cauta comisarul Varban! Cred ca vrea sa te invete scrisul: ,, wsti un inginer,, ,,intr=o ipotezasi,, ,,jelule,gresewti,, ,,adceleasi,, ,,?Ai motivareaDe,,!!! Ma cocosatule, da chiar esti analfabet !!!

# avi avi date 20 August 2014 22:51 -5

mai bine analfabet decat un jeg ca tine.

# CW Ctin coco stirbu date 20 August 2014 23:00 0

avi, coco, sfatul meu e sa nu mai apari pe la JS3 si nici pe la Curtea de Apel ca te ridica jandarmii ! Ascunde-te in delta vreo 5 ani pana uita escrocatii de tine !!

# Cristi date 19 September 2014 22:32 0


Citeza pe pentru juristul bota
mai nea pompi,tu wsti un inginer devenit jurist,sau un jurist fost inginer?Si intr=o ipotezasi in cealalta habar nu ai de drept.Doar teoria desfiintarii o cunosti bine dar in sens invers.
AICI SUNT COMENTARII DE AVOCATI??? INCOMPETENTI VA NUMITI CEI CARE ADUCETI ATINGERE AGESTEI PROFESII LIBERE!!! CE AVETI UNII CU ALTII??? DACA ESTI UN AVOCAT BUN, NU TI-E TEAMA DE CONCURENTA!!! V-AR TREBUI REGULI MAI DURE SI ELIMINATI DIN AVOCATURA TRADITIONALA CEI INCOMPETENTI SI CARE ADUC ATINGERE PROFESIEI DE AVOCAT. CE CRED EVENTUALII CLIENTI CAND VAD ASTFEL DE COMENTARII INTRE AVOCATI?

# ADN date 20 August 2014 20:15 +13

Pana la adunarea ,,cremei'' la congres, pregatiti actele si baza juridica a organizarii examenelor, a incasarii banilor, a evaziunii fiscale, etc. Mai mergeti la congres, mai faceti o ultima baita in piscina si o rasfatare la SPA pe banii prostilor bineinteles, apoi haideti repejor acasa pentru a da cu subsemnatul pe la DNA. Vai dye voi, ce va paste.Putina rabdare.

# manifest date 20 August 2014 20:40 +10

În orice stat de drept crema adunării generale a UNBR fără acte de înfiinţare era arestată, membrilor adunării li se interzicea exercitarea profesiei de avocat. În România ilegalitatea bate legea.

# pt drogatul avi date 20 August 2014 20:40 +7

Avi drogatul nu mai are curaj sa apara pe aici. Ia zi mai buricul baroului pe tine te-a omis nea floricica sa te cheme la mamaia? Bai prostanac mic nu te mai da ceea ce nu esti. Drogatule vezi ca esti in vizorul parchetului, ai sa dai cu subsemnatul ca faci parte dintr-o gasca de infractori.

# justitia date 20 August 2014 21:04 +9

Fac ****** pe modificarile voastre nascocite de o gasca de sfertodocti comunisti.

# avi avi date 20 August 2014 21:17 -7

vezi mai justitie ca atunci cand faci ****** sa nu fie pe aproape gurul vostru,******lica intaistatatorul.Iti papa ****** si noi ramanem cu modificarile.Afla mai prostovane ca voi merge si eu la Mamaia,spre deosebire de tine care nici macar la mamaia ta nu mai ai acces.(sau poate,acolo iti este locul?).Acelasi vocabular de derbedeu,adceleasi idei paranoice.Noroc cu luju ca mai scrie despre noi si iti da ocazia sa mai postezi(mizerii,de altfel) ca pe alte articole cu probleme de drept esti mut ca ...stii tu cine,Vai de capul tau ,jalnicule .Ia zi,ce solutie ai obtinut la Alba Iulia in cauza Vass?Ai motivareaDe ce nu o publici,mai reprezentant al juristilor democrati din Romania?

# justitia date 20 August 2014 22:06 +6

Avi bilbîitule vrei un fresh? Te servim toti de pe acest site cu un fresh de care  iti doresti. Drogat pervers ce esti! Apropo la mamaia te duci cu dricul? Ti-l platim noi golanule!!

# avi avi date 20 August 2014 22:15 -5

golan,golan,dar merg la Mamaia,pledez.sunt renumit,am  bani din munca serioasa si concreta(si nu din donatii,mandate,functii de nimic in tot felul de ong-uri de nimic,consultatii juridice pentru fraieri etc).Chiar daca nu fac circ in public,ma simt apreciat de colegi, clienti si de cei cu care intru in contact.Tu mai acesta,cu ce te lauzi?Iti spun eu :nu ai cu ce te lauda.Esti jalnic mai  omule,esti jalnic.

# ADEVARUL date 20 August 2014 21:53 +7

ACESTE JEGURI COMUNISTE DE PSEUDO-AVOCATI-FANTOME,LIPSITI DE IDENTITATE SI PERSONALITATE JURIDICĂ,INCEARCĂ SĂ ISI OBTINA UN CERTIFICAT DE NASTERE,SA GĂSEASCA O JUSTIFICARE PENTRU MONOPOLUL ABSURD PE CARE IL AU,IN CARDASIE CU MAGISTRATII,IUZILE JUSTITIEI  :-)

# justo date 20 August 2014 22:04 -1

sa mori tu,mai adevarule,desteptaciunea pamantului?

# 2justo?? date 20 August 2014 22:54 +3

avi avi acum te dai drept justo? mare nemernic esti.

# justo date 20 August 2014 23:09 -1

mai acesta,tu mi-ai luat nicul cu care semnam acum vero 3/4 ani.Eu nemernic?stii  chestia aia cu hotul striga hotul?

# @avi alias justo date 21 August 2014 08:41 +2

Te semnai cu justo acum 3-4 ani cind luju nu exista? :D :D :D cat de timpit poti fi avi ******us. Clar , te droghezi ca altfel nu-mi explic cat de prost poti fi sa te lauzi pe site ce mare scula esti. De fapt poti scrie orice, ca doar prostia nu doare. Sper sa te inneci la mamaia dobitocule!

# avi avi date 21 August 2014 15:12 -4

ce vocabular de intelectual ai mai festitule.Mai esti,in afara de derbedeu,si inabil.Am zis eu cev a despre luju.Cine stie pe ce site ai citit justo si acum te dai mare.Vopseaua in exces dauneaza grav gandirii.

# observator neutru date 21 August 2014 15:33 -2

ce vorbesti mai ala de la 08:41,nu era luju acum vreo 3/4 ani?

# pt. @avi alias justo date 21 August 2014 15:41 0

"inneci" ?? Esti analfabet cumva ? Du-te bah la scoala ! Primara !

# avi avi date 21 August 2014 15:58 -2

e inginer mai,cum sa stie gramatica limbii romane?Si nu vezi ca scrie mamaia si nu cu majuscula.Bravo mai acesta!chestia aia  am observat-o si eu dar l-am lasat in plata domnului.....redactor sef ca daca nu ar fi salariatul luju i-ar bloca imediat IP la cate mizerii posteaza. 

# Valeriu Mangu date 20 August 2014 21:56 0

Articolul "Alte aberatii de ordin constitutional marca Elena Udrea" (I)-(II), pe: http://ascunzisuri-constitutionale.eu

# Crema de ghete date 21 August 2014 09:45 +3

Despre care "crema" vorbesti lujule?Crema de ghete?Maro sau neagra? :D :D :D :D :D :D

# ALBASTRU date 21 August 2014 12:03 +2

Mai Floricica sa stii ca daca vi la Mamaia si te plimba Mazare in CAR-ul lui, poti avea satisfactii nebanuite si poti capata hotararea judecatoreasca aia de care tot te feresti, aia care seamana cu a lui Nicusor C. PS- Tu nu pleci in America?

# GRAMATICUS date 22 August 2014 07:41 -1

mai albastrule,ia-te de mana cu intaistatatorul vostru,agrmat si el si mai cititi baieti,mai citit.Se scrie,,daca vii la Mamaia,,Jalnicule

# BI date 21 August 2014 14:48 -4

Dle Bota acum ai ocazia sa faci propuneri de modficare la legea 51/95, unde te ascunzi?

# B oulu I date 21 August 2014 15:41 0

Ai, bi, da tu cine esti daca nu te ascunzi? Daca esti avi CW Ctin coco satu fara dinti, nu mai raspunde, preda-te la IPJ Tulcea sau Sectiile 10, 11, 12, 13!

# BOTILIU POMPA date 21 August 2014 16:02 -3

Mai BI,glumesti?Asta stie legislatie si drept?Ce propuneri poate sa faca unul ca el?Dupa moartea lui Bulumac a ramas cu acelasi idei pe c are ,in orice ocazie si conjunctura,le expune ca fiind ale lui.Sa fim seriosi....

# avi vb cu el insusi ! date 21 August 2014 16:45 0

avi vb cu el insusi ! adica CW Ctin coco stirbu vb singur! Si vb si de gramatica ! hihihi!!! ,,c are ,in,, ,,BI,glumesti?Asta,, ,,drept?C,, ,,conjunctura,le,, ,,lu i.Sa,, !!!

# avi avi date 21 August 2014 21:18 -2

mai festeala nationala,hotaraste-te odata:avi avi este si Victor Constantin,si oarecare,si BI si ,,,,?Daca este asa(in mintea ta) atunci cum se explica faptul ca tot dai cu tata ambasador dar ma identifici cu Constantin,despe care stii ca nu are tata amb asador.Pe de alta parte,nu tatal meu a fost ambasador.Incurci borcanele cum incurci de multe ori paharele.

# pol date 21 August 2014 14:57 +3

Aviz judecatorilor! Prin noile formulari din proiectul de modificare a Lg51/95, adevaratii avocati care sunt hartuiti pe motivul "lipsei dovezii calitatii de reprezentant"desi au depus la dosar imputernicirea (avocatiala sau notariala)-singurul document cu care se poate face dovada calitatii de reprezenant- pot fi cercetati penal!

# DOREL date 21 August 2014 16:15 +4

CINE SI IN CE CALITATE  FACE ACESTE MODIFICARI????? DIN MOMENT CE BAROURILE TRADITIONALE NU AU ACTE DE INFIINTARE SI SUNT EXECUTATE SILIT SA PREZINTE ACTELE DE INFIINTARE CUM SI IN CE CALITATE FAC ASTFEL DE MODIFICARI A LEGII??? SE SUBSTITUIE LEGIUITORULUI??? INSEAMNA CA A DISPARUT STATUL DE DREPT IN ROMANIA!!!! 

# justo date 21 August 2014 21:02 +1

:mai Dorele,lasand putin alaturi ideile tale despre noi,cand ai auzit tu ca in Romania a fost stat de drept?

# justo date 21 August 2014 17:23 +5

De Bota se tem numai spagarii care vor bani de la tinerii absolventi si analfabetii juridici care nu stiu carte si traiesc din oficii ca amicul avi avi prezent la orice  ora pe net. La imbecili timpul este in exces, ei se plictisesc. 

# avi nu e avocat date 21 August 2014 20:12 0

avi este CW Victor Constantin un cocosat chior si fara dinti si analfabet. Nu e avocat, ci impostor. Are n dosare penale : inselaciune, fals, 281, 60(6) ... Nu are scapare!

# pentru falsul justo date 21 August 2014 20:55 -4

singura temere este ca unii(putini,foarte putini) il mai cred inca pe bota avocat astfel incat ne-ar fi rusine sa fim colegi cu el.In rest toti traditionalii suntem ok.

# urat si josnic date 21 August 2014 19:32 +3

Sa nu apuci tu ziua de maine mai tipule!? Adica medicul este intelectual si inginerul un CE? ! Mai .....Mai....avocatule!!!!! :-?Daca esti cu adevarat ? In cazul in care ai  sa jungi sa prinzi un angajament ,in care judecata sa conduca la necesitatea probei cu expertiza tehnica , iti doresc sa fie facuta de un medic specialist in constructii!!!  astept injuraturi si coectari.....VAI MAMA TA>>>>>> 

# avi avi date 21 August 2014 20:53 -2

mai acesta,in speta era vorba despre bota si nu la general.

# justo date 21 August 2014 21:35 +3

Ce sa ceri de la un drogat ca avi? Asta nu e sanatos la cap. Cind e vorba de acte nu-l vezi pe site. Cind apare poza lui guru florea idiotul nu se mai opreste din comentarii se da avi, BI, avo k kt traditio al, cetatean neutru si mai nou cica el este justo. Sa mori tu mai oaie cu cabina ca esti avocat? Esti un pirlit care sta pe net si scrie ineptii. Hai fuga la tata ca o-a venit pensia si poate iti scapa si tie un pol. Loaza seaca vezi ca bota ti-a pregatit mielul cu o nara.

# avi avi date 21 August 2014 22:25 -3

crapa fierea in tine de ciuda ca tot timpul fa misto de tine si tu nu esti in stare sa imi tii piept.Crapa fierea in tine de ciuda ca sunt mai destept decat tine,ca tu esti un nimic si un nimeni si ca fara a jigni si a folosi un limbaj de derbedeu nu poti altfel.Lasa mai festeala actele ca nu avem nevoie de ele.Avem legea si este destul.De 10 ani va chinuiti sa faceti deva si tot nimeni ati ramas.Asa ca ciocu mic si pune mana pe carte.Vezi ca vorbeam de cargti de citit si nu de joc pe care le adori.Ha ha ,ce-mi plac glumele mele cand fac misto de tine.

# justo date 21 August 2014 22:44 +4

Să  înțeleg avicius  că esti un drogat handicapat? Numai handicapații rîd de propriile glume!  Mai bine caută un învățător să te învețe ceva gramatică că esti varźă. Scrii inepții, dezacordat, frînturi de cuvinte etc. Da chiar nu pot să-ți fac față, proştii au mintea odihnită şi eu nu mă pun cu ei. Cât despre cărți cred că dacă nu te ducea taică-tu prin fața librăriei nu ştiai nici acum ce este o carte, probabil că drogurile îți cam joacă feste. Avi nu eşti decât o labă tristă în lumea asta.

# justo date 21 August 2014 23:03 +2

Apropo avi am pus mâna pe carte, tu unde eşti ca să-ți dau cu ea peste urechi? Vezi că mă exprim elegant? Ți-aş fi dat cu ea peste cap dar tu nu ai asa ceva. Si cam ce droguri mai iei in ultimul timp? Iarba mai fumezi? Alcool mai ai in stoc? Aaaa, scuze sincer  îmi pare rau ca cei de la Balaceanca te-au privat de astea.  :P :P

# avi avi date 21 August 2014 23:13 -2

Se observa ca ai mintea obosita.Nu prea mai judeci.Te dai istet,ironic si mistocar dar e vai de capul tau festit.Avertisment:vopseaua in exces dauneaza grav gandirii.ai ca iarasi ti-am zis-o.Mai ce-mi plac glumele mele cand fac misto de tine.

# avi avi date 21 August 2014 23:08 -3

Laba,laba,dar te pocnesc bine cu ea peste******.Mintea mea este odihnita pentru ca nu ma stresez precum toti festitii.Am cariera,am bani,am avere si am linistea zilei de maine cand intru fara frica in instante.Am doua licente si nici una dintre profesii nu a dat rateu preum inginerul ala care s-a facut avocat la nu stiu ce crasma sateasca.

# justo date 21 August 2014 23:18 +2

Ăi avi ce ai scris că ai? Bani? Carieră? Poate carieră de piatră. Bani ai toti manelistii. Din pacate tu nu ai cinste, corectitudine si onoare. Asta ne diferentiaza. Noi cei care- l sustinem pe Bota nu ne-am prostituat ca sa intram in baroul lui florea. Pricepi? Pricepi pe dracu, nu esti decat un mic hoț scos din labă de comunist. Hai plimbă ursul că esti atit de prost incât plîng copiii cind te vad pe strada. Drogatule!

# avi avi date 21 August 2014 23:34 -1

mai aia a satului,Videanu a pornit de la o  cariera de piatra si vezi unde a ajuns(pana acum,ca dupa dec.2014 om mai videa/nu?)Da,mai festeala,bani au si manelistii si ce-i cu asta?Ct despre cinste,corectitudine si onoare hai sa-i intrebam pe fraieritii gastii de pe Academiei.Sau pe gardienii de la Jilava care abia asteapta sa-si recupereze donatiile.Te cred,nu v-ati prostituat sa intrati la Florea.Ati ramas prostituate la BotaHai ca iarasi ti-am zis=o.Mai ce-mi plac glumele mele cand fac misto de nea ******lica.

# Gligorescu date 21 August 2014 22:01 +3

Sa se intelega clar ca nu se pot alica retroactiv acele prevederi ori cate modificari s-ar aduce normei juridice in vigoare privind avocatura in intregul ei. Dreprul lui Bota este castigat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definiotiva si nu poate fi stricat de evazionistii si deturnatorii de fonduri sau impostorii din barourile traditionale. N-au se modifica decat prostioare debitate de mintea lor bolnava cu privire la sediul care il ocupa abuziv in incinta Curtii de Apel Bucuresti fara documente de infiintare a persoanei juridice si nu-i intreaba nimeni nimic, ba ii ocroteste acest sistem corupt si mizerabil care ii trateaza discriminator pe botistii cu acte in regula. Nu-i asa ?

# oarecare date 22 August 2014 12:37 -1

Popa, lasa-te de scris, nu-i de tine !

# avi avi date 21 August 2014 22:20 -2

Nu-i asa!

# justo date 21 August 2014 23:10 +2

Avi kakt dormi? Moşulicii dorm la ora asta ... Ia zi te duci la mamaia cu jaful ăla de passat? Vezi ia-ți si şofer că drumul e lung de la bucale pînă la mamaia şi cu drogurile astea pline de euri, mai ales la vîrsta ta e cam naşpa. Moşule hai să ne cunoaştem ce drac, poate modificam amindoi legea avocaturii si sa interzicem barourile care nu au acte de infiintare. Ce spui nu vrei sa respectam legea? Poate îi bagi mintile intre urechi si la idolul tau din poză, nu vezi ce disperat este omul sa va facă sa platiti zeciuiala restanta? Are dreptate din cauza unor magari ca tine omul nu-si poate termina vila.

# pentru cel cu ,,INNECI,, date 21 August 2014 23:23 -3

Daca eu sunt mosulica tu trebuie sa fii Matusalem(cred ca ai auzit de tipul asta).Mai festeala,Passatul meu nu e jaf si pentru ca ai mintea obosita(sau nu o ai deloc) iti spun ca mai inca doua masini.Cauta in  arhive si vei afla.Mai acesta,noi ne cunoastem,eu stiu cine esti,tu nu stii cine sunt(si mori de ciud)Nu pot sa te iau langa min e la modificartea legii pentru ca acolo trebuie sa fie oameni cu stiinta de carte.Adevar zici:voi treb uie sa respectati legea.Magar,magar,dar dau bine cu copita si abia mai poti respira la mistoul meu.Chiar,nu-ti plac glumele mele cand imi bat joc de tine?Ai grija la avertismentul meu anterior.

# avi avi date 21 August 2014 23:26 -1

mai tineti minte cand am scris:botisti,vi se pregateste ceva.Modificarile legii reprezinta primul pas.Urmatorii doi pasi vor fi devastatori pentru voi.Bota,ti se pregateste ceva.

# Pavel date 22 August 2014 00:01 +2

Vai, "avi avi", ce ne-ai mai speriat. Va veni si ziua dreptatii, bolsevicule ordinar !

# ge date 22 August 2014 15:34 +1

O sa ne ia avi si clica de bosoroage boii de la bicicleta. Avi drogatul traditional imbecilul fara limite.

# avi avi date 22 August 2014 15:49 0

Nu te speria mai festitule,nu va luam boii de la bicileta ca voi nu aveti nici bicicleta si nici boi.Eventual,dimineata cand te barbiresti sa gasesti cevaa nimale  de genul asta in oglinda.Voua o sa va luam orice speranta de a  va mai  da avocati.Tot derbedeu ,tot derbedeu?Acest vocabular l-ai invatat la scoala tehnica de ingineri sau in subsolutile Devei?

# CW Constantin coco satu fara dinti date 22 August 2014 16:01 0

CW Ctine, ne sperie numai aratarea ta, cu agramatismul ne-am obisnuit. Chiar, cocoasa nu o poti opera ? Dintii nu poti sa-i mai repari ? Parca esti vampir! O sa fii sef de celula ca se sperie toti sbarnarii de tine !

# avi CW coco stirbu date 22 August 2014 16:04 0

Chiar, cand inveti sa scrii? Rad astia de tine ca te dai si avocat! ,, te barbiresti,, ,, cevaa,, ,,subsolutile,, ,,nimale,, Hua hua hua !!!

# pt.cel cu,,INNECI,vestitul festit national date 22 August 2014 17:42 0

Raspunde ma la probleme, nu te mai da gramaticus dactilografiatus pe net.Cand l-oi intalni pe Varban a sa-i transmit salutari de la sifonarul sef de pe Academiei.Atentie:ti se pregateste ceva.Avertisment:festitul in exces dauneaa grav gandirii.Ce-mi place cand fac misto de tine ,dar ce imi place cand faci tu misto de tine prin ceea ce si cum scrii.Esti jalni mai acesta,esti jalnic.PS Ne vedem la Mamaia cand vii cu propunerile.Vezi sa nu -ti pui camasa rosie cu cravata verde ca te dau avocatii afara din sala.

# avi atorus analfabeticus date 22 August 2014 18:07 0

Ma avi, coco sat fara dinti chior si agramat, tu ce probleme vrei sa lamuresti daca nu esti avocat si nu stii sa scrii ? Te paste sbarna si tot latri pe aici ! Mars dintre noi ca iti pute gura si cocoasa! Iata cum scrie un individ de 60 de ani: ,,dactilografiatus,, ,,a sa-i transmit,, ,,dauneaa grav,, ,,Esti jalni mai,, ! hihihi !!!

# IPJ Tulcea date 22 August 2014 16:07 0

avi coco, sa vezi ce boi iti ia comisarul Varban de la Tulcea cand te prinde! I-am dat toate plangerile batranilor escrocati si decizia de excludere ! La prima bataie a promis ca iti indreapta cocoasa !

# WC Ctin date 22 August 2014 00:13 0

****** Constantin cocosatu fara dinti, tie nu ti se pregateste decat o celula ! Poate acolo o sa inveti alfabetul, avocatura uit-o de tot !

# Gxg - av. constitutional date 22 August 2014 13:13 +2

Avocatii traditionali ar trebui sa studieze legea inainte sa vorbeasca. Este foarte bine faptul ca nu se doreste sa se inteleaga sistemul de infiintare si functionare a U.N.B.R. Bota. Va urez tuturor o zi frumoasa tuturor avocatilor(indiferent de structura).

# justitia date 22 August 2014 17:50 +2

Avi iti vine rondul acusi sa intri la brutarie alaturi de ceilalti escroci. 

# avi [entru cel cu ,,inneci,, date 22 August 2014 21:48 0

da ma ,astept sa imi vina RONDUL,Poate RONDUL DE NOAPTE, daca ai auzit de asta.Daca nu ai auzit de jiti repede pe goagal si afli.Iata ca am, ajuns si sa iti dau primele notiuni de cultura generala.Mai ce-mi place de mine cand fac misto de tine.

# Victor date 22 August 2014 18:15 +2

oarecare, ce te doare ? ... Iesti prea prost pentru lemea de azi, daca nu intelegi cum se infiinteazsa persoanan juridica, asta s-o stii de la mine ! .... Se pare ca il vezi pe popa la toto pasul. Nu stiu daca te framanta tare gandul si nici ce ar spune el de prostiile tale pe care le debitezi ca orice prost care nu intelege nimic art 16 alin. 2 din Constitutie. Pentru a obtine protectia unui drept - UNBR traditional - trebuie sa nu se afle intr-un raport juridic ilegal de ocupare a sediului in incinta Curtii de Apel Bucuresti incat sa contravina ordinii publice sau bunelor moravuri. O atare conditie reprezinta si conditiile de fond pentru validitatea dreptului fie in ce priveste ocuparea sediului, fie in ce prifeste infiintarea persoanei juridice deoarece intra in continutul unui raport juridic ilicit.

# crustaceu date 22 August 2014 18:31 +2

opriti-va ca bateti campii1ninjurati ca pe capm ce naiba? in vacanta asta am fost de vreo 3 ori in concediu, insa propun sa mergem si noi la Mamaia, la congres. doar ne intereseaza si pe noi legea, ce naiba, ce daca nu suntem invitati, cred ca pe spatele invitatiei este tiparit a tul de infiintare al UNBR florea si din acest motiv noi nu am fost invitati! cu gandul la Congresul traditionalilor a promovat Mazare aceastqa statiune cu tenta de prostituttie! Prostitutie juridica, binenteles concursuri trucate , modificari de lege pe sub masa, etc

# rac date 22 August 2014 19:18 +2

exact la asta ma gindeam si eu. de ce nu am merge si noi la congresul astora sa vedem ce vor spune cind le prezentam situatia de fapt si legea. Cum vor reactiona securistii cind vor trebui sa raspunda ca nu au acte si nu exista decat in inchipuirea lor. Cred ca pshihopatul site-ului o sa faca apoplexie. 

# Klovn date 22 August 2014 19:16 +2

Pentru tarditionalii care se cred cei mai destepti numai motivat de inscrierea lor in barouri fara docunente de infiinatre, eu cred de fapt sunt ipocriti. Respectarea oricareai hotararea judecatoresti ramasa irevocabila si definitiva este sau nu de interes national in opinia SRI ?

# avi avi date 22 August 2014 21:41 -1

Mai Victore,esti si clovn,esti si watt esti si popa?las=o mai in brusul ei de treaba si vezi de obtinerea permiselor de circulatie.Macar acolo de pricepi.

# oarecare date 22 August 2014 19:43 -1

Iar te bagasi in seama, Popa ?

# IP date 22 August 2014 20:21 +1

Domnule nesimtit avi alias oarecare ieri ti s-a blocat IP-ul sa nu mai poti comenta. Crezi ca daca te semnezi altfel nu stim cine esti si de unde postezi. Ia vezi cum e vremea la mamaia ca doar asa ai ocazia  sa mai iesi din casa pe banii fraierilor. Penibilule!

# watt hod date 22 August 2014 21:11 0

Se baga si el mai oarecare , dac-o fi cine spui tu, dfar ma tem ca ti-ar fi raspuns omul daca era cum spi tu, ori daca iesti prost tot prost ca nu intelegi nimic din ce spui si tot vorbesti de el ca numai tu ai dreptul sa fii destept si sa te bagi de unde ai iesit cu ajutorul barzoiului, ci nu a berzei . Este sau nu este adevarat ce spun eu ? Ce poti sa ne spui de modul cum reuseste UNBR sa ocupe sediul acela in cladirea Curtii de Apel Bucuresti si nu va luat nimeni la intrebari privind neplatat la stat a spatiilor pe care le ocupati ilicit, sau le plateste tot Curtea de Apel Bucuresti din banii primiti de la bugetul de stat si pe voi nu va intreba nimeni nimic de atatia ani ? Ce ne poti spune de aceste lucruri interesante pentru publicul larg ce nu prea stiu cu ce se manaca aceste smecherii ? Si, daca iesti asa de destept tu, mai prostanacule spune-ne ceva acum si aici ? !

# avi avi date 22 August 2014 21:34 -1

Iti raspund eu in locul lui oarecare:In primul rand esti un agramat specific celor care,neintrand in avocatura adevarata, au donat la bota si au ajuns,,avocati constitutionali,,Exemple:,,iesti, ,,a in loc de al berzei,, va in loc de v-a ,,stiu in loc de stie(publicul),.Ai o topica a frazei si o imbarligatura de idei ca iti vine sa o iei la goana.Nu ai virgule unde trebuie ori le pui unde nu isi au locul (ex.dupa si) si in general nu stii sa te exprimi.In al doilea rand UNBR Florea este singura legala din tara asa ca ocupa legal sediul din palat.Cel putin,raportandu-ne la tine, noi suntem deteptii si tu prostul.Asa ca mai acesta,mai citeste,mai invata si apoi posteaza.

# avi deteptii date 23 August 2014 00:20 0

avi cocosatule tu esti ,,deteptii,, !!! hahaha! la puscarie cu analfabetii escroci!!!

# @avi date 22 August 2014 23:52 +1

Avi esti bolnav. Dispari urgent.

# avi avi date 23 August 2014 00:14 -1

da, mai festeala nationala,dispar.Dimineata la 8 trebuie sa ajung la Jurilovca.Daca vrei sa ne vedem la o partida de pescuit,te astept acasa la Grisa Stancioc.Stau pana duminica.

# @avi date 23 August 2014 08:30 0

Nu te grabi avicius. Poti ramine acolo pentru vecie sa le tii companie pestilor. 

# ada date 23 August 2014 09:36 +1

Isi fac bosi vacante la mamaia la 4* pe banii prostilor

# avi avi date 23 August 2014 14:45 -1

ai noroc ,mai festeala,ca nu trage pestele si am timp de facut misto de tine.Nu raman acolo si nici nu o sa ma,,innec,,asa ca ,,bosi,,din uniune ma vor avea alaturi.

# avion date 23 August 2014 16:54 +2

Nici pestele nu trage la nataraul asta. Sunt doua motive, ori esti prost ori nespalat mai traditionalus.

# vivi date 23 August 2014 17:33 +2

Eu cred ca avi are ambele "calitati" răpănos şi prost.

# salvatorul celorlati date 23 August 2014 22:06 0

dar nici la tine nu trage...inteligenta. Ba,voi sunteti unul si acelasi tembel care semneaza cu mai multe nume?Ca prea va asemuiti in mojicii 

# saracu avi coco stirbu date 23 August 2014 16:24 0

Saracu CW Victor Constantin ! Daca nu trage, poti sa mananci capu la peste! Oricum mirosi ca pestele, si de la dintii bolnavi si de la cocoasa deosebita! cred ca nici ma ta nu te mai vrea alaturi!

# SARACU PIPILICA BOTA!!!! date 23 August 2014 19:28 0

ATENTIE!!!!!!! ******LICA E TERMINAT!!!!VEZI SENTINTELE DE LA JUDECATORIA  DEVA SI DE LA JS3!!!!!!!!!!!!!!!! ******LICA E CONDAMNAT IN TERMENUL DE INCERCARE....GHICI CINE E PRESEDINTELE UNBR?????!!!!! :lol: :lol: 8)         ,, CONDAMNA PE INCULPATUL BOTA POMPILIU....,,,  ,, ADMITE EXCEPTIA LIPSEI CALITATII DE REPREZENTANT A DOMNILOT TONE SI CASTRAVETE.... :lol: :lol: :lol: .. RESPINGE EXCEPTIA LIPSEI CALITATII DE REPREZENTANT A D-NEI NEAGU RODICA REPREZENTANTUL UNBR.... :lol: :lol: :lol: ....

# jj date 23 August 2014 20:04 0

TERMINAT ESTI TU DE ALCOOL !

# CW Ctin cocosatu fara dinti date 23 August 2014 20:09 0

Du-te, ieri m-am intalnit cu Bota, mi-a zis ca te-a dat pe mana comisarului Varban, fugi in delta escrocule!

# saracu idiot date 23 August 2014 21:24 0

Bai asta cu "******lica", esti cam prost tare de tot. Unde ai vazut ca e condamnat Bota si pentru ce anume ? Du-te ba si te culca, hiberneaza vreo cinci ani si apoi trateaza-te bine cu buline. Multi tembeli pe lumea asta.

# EU date 23 August 2014 20:05 +1

MA AGARICIULE DE COC STIRB, PARDON ****** CONSTANTIN VICTOR.INAINTE DE A POSTA INVATA LIMBA ROMANA IN SPECIAL GRAMATICA.CAT DESPRE PRESEDINTELE UNBR ESTE DOMNUL POMPILIU BOTA, IN CAZ DE AI FI CITIT LEGEA NR.51/1995 AI FI CONSTATAT SI DE CE DAR ESTE GREA CARTEA PENTRU TINE MAI BAIATULE.INTAI SA AJUNGI LA NIVELULUI LUI TONE DE CONOSTINTE JURIDICE, DAR AM UITAT SA ITI SPUNEM CA PE TINE TE ALEARGA PO******TIA CARE O FRAIERESTI PRIN TRIBUNAL, JUDECATORII, CURTII DE APEL, ETC.ASA CA VIITORUL TAU COCO STIRBULE ESTE SUMBRU SI NEGRU.VEZI SA NU TE TREZESTI CA SI TU SI PRIETENUL TAU IORGULESCU ALEXANDRU IMPREUNA CU PRESEDINTELE VOSTRU NIMERINCU VIOREL SA NU FITI UN TRIO FORMIDABIL IN BOXA PENTRU EXERCITAREA FARA DREPT A PROFESIE DE AVOCAT.MAI BINE UITA-TE CE HOTARARI SUNT OBTINUTE DE UNBR STRUCTURA BOTA SI APOI POSTEAZA CEVA, DACA NU MUCLES CA ESTE MAI BINE.

# oarecare date 23 August 2014 21:49 -1

esti agramat ca altul de pe aici.Nu ai fraa corenta,nu ai acuzatic(pe care) sicai idei tampe.Mucles ca e mai bine.

# erata date 23 August 2014 21:52 -1

fraza,coerenta,acuzativ si ai .Hai ca iar ti-am luat-o inainte.Acum ce mai scrii,mai ******lica? A propos,de ce ti se zice festeala nationala?

# saracu avi si coco si stirb si agramaticus date 23 August 2014 23:31 0

saracu avi CW Victor Constantin cocosatu fara dinti este forma de viata autointitulata avi, oarek kr, av trad, polo, BI... nu e jurist, e analfabet, retardat si obsedat. Dusmanii lui: gramatica, Bota si medicii de la Socola !!!

# pt. saracul tembel de mai sus date 24 August 2014 08:21 0

saracuL justo,justitie,jiji.L3/48 nu e avocat,e paralel cu stiinta dreptului,se crede inssa mare avocat si sef peste fraieritii b otisti.Dusmanii lui: stiinta de carte,eleganta,judecatorii corecti,procurorii corecti, avocatii adevarati,legea avocaturii, avi avi,oarecare,polo,BI,Dorel,Botomei,Victor Contantin,Iorgulescu, iar legea avocaturii,apa,vocabularul civilizat,iar stiinta de carte,dr.Florea,Curtea de apel Alba Iulia,instantele din Prahova si Suceava,iar stiinta dreptului,UNBR ,logica,fiscul,pescuitul.punctualitatea,(mai sunt?)

# da avi CW CTIN cocostirbu date 24 August 2014 08:56 0

Asa e avi, CW Ctin cocosatu fara dinti, mai zi una si ia catusele! Convietuire placuta cu Lobotomiei, Iorgulescu si Nimernicu!

# avi catre pipilica bota date 24 August 2014 09:19 0

SRAI CALM ******LICA, TU VEI  INTRA CURIND LA PUSCARIE UNDE DE FAPT ESTE LOCUL TAU!!!1 :lol: :lol: :lol: ESCOCULE!!! IESI DE PE LUJU, NU VEZI CA ESTI SINGUR!!!!!NIMENI NU TE MAI CREDE!!!! A SE VEDEA SENTINTA DE LA DEVA SI SENTINTA JS3!!!!!  DACA STII SA CITESTI, CITESTE SI NU MAI GROHAI PE LUJU!!!! MARS!!!!! :-x !!

# ESCOCULE de avi date 24 August 2014 13:04 0

nu va mai pierdeti vremea cu analfabetul CW Ctin cocosatu agramat si fara dinti! Arestarea lui e iminenta! ,,SRAI CALM,, ,,CURIND,, ,,ESCOCULE,, HUA HUA HUA!!!

# oarecare date 24 August 2014 18:56 0

mai ADEVAR acum te dai DOREL?E stilul tau,Dorel avea alt stil si nu era lingaul lui Bota.Ideile tale sunt numai bune de facut ceva pe ele de catre ******lica al vostru.

# Mucles date 23 August 2014 23:04 +1

Ce vreti voi sa aratati  publicului larg cu acele corecturi ******leilor idioti, evazionisti si impostori ce sunteti ? Trebuie facuta o sesizare catre Biroul Parlamentului si rugati respectuos sa urmareasca cu atentie obiectivele urmarite prin acel proiect de lege si coroborate cu interesele ilicite actuale ale celor care fac evaziune fiscala si nu motiveaza temeinic ce urmaresc ei prin aceste modificari repetate sau nejustificate intr-un stat de drept. Mai mult, nefiind infiintati acesti impostori din barourile traditionale desi recunoscuti ca entitate (persoana juridica, dar cat timp nu dovedesc ca detin acte in mod abstract) astfel sa nu mai aprobe niciun proiect de lege pentru modificarea celei actuale referitoare la profesia de avocat care a suferit suficiente modificari pe mandatul lui Predoiu fiind complice al evaziunii alaturi de avocatii traditionali din structura carora a facut si mai face parte si azi. Opriti abuzurile si modificarile legislative in interesele mafiotilor . 

# oarecare date 24 August 2014 11:11 0

Pentru cei care cred in exercitarea profesiei ca avocati in Baroul Bota : nu pentru a fi avocati in fata instantei a fost creat Baroul. Sunt alte smecherii care se pot face : angajarea in alte institutii cu vechime in stiinte juridice, lauda fata de familie, exercitarea in alte tari care nu cunosc realitatea din Romania, atragerea altora pentru un mic comision, prezentarea in fata partenerilor de afaceri ca avand calitatea de avocati, etc. Nu va chinuiti in fata instantelor, nu pentru asta e baroul Bota, alte smecherii trebuie facute. Nu sunteti avocati dar in alte circumstante, prinde smecheria, descoperiti singuri care smecherii. Ii deplang doar pe cei care se cred avocati in fata instantei, ei si-au luat teapa.

# manifest date 24 August 2014 14:54 0

Cei care cred în exercitarea profesiei de avocat din Barourile Bota, cred în înlăturarea structurii comuniste a avocaturii tradiţionale din statul de drept România?

# DOREL date 24 August 2014 16:07 0

STAT DE DREPT!!?????ROMANIA E STAT DE DREPT????? DE CIND???!!! INTR-UN STAT DE DREPT DIN CITE STIU EU SE RESPECTA LEGEA SI EXISTA SEPARATIA PUTERILOR IN STA!!!! IN ROMANIA CONDUCE MAFIA FARA JENA IN DETRIMENTUL STATULUI DE DREPT!!!!! JUSTITIAROMANA E SUPERBA DAR LIPSESTE CU DESAVIRSIRE IAR AUTORITATEA DE LUCRU JUDECAT SI SECURITATEA JURIDICA SUNT, ASA CUM DESEORI A STATUTAT CEDO  CALCATE IN PICIOARE!!!! EXEMPLU GRAITOR ACESTI MAFIOTI TRADITIONALI CARE SUB PRETEXTUL CAEI AU DAT EXAMEN ( EXAMEN DE SPAGA SI NEPOTISM) CONDUC SI DAU ORDINE SUBSTITUINDU-SE LEGIUITORULUI. SI ATUNCI MA INTREB ,, UNDE E STATUL DE DREPT???

# avi avi date 24 August 2014 21:27 0

Nu,nu crede nimeni.Eventual vreo 2/3 fraieriti de gasca de pe Academiei.

# Tara formei fara fond date 25 August 2014 11:45 0

Cateva specificatiuni,, manifest''. In exercitarea profesiei de avocat crede fiecare atata timp cat este legala si licita, nu conteaza la ce barou esti.In ceea ce priveste inlaturarea comunistilor din barourile traditionale, sunt cam sceptic sa nu uitam insa ca si la traditionali sunt oameni de o valoare mare, adevarati profesionisti in drept, sunt cativa si la bota, mai putini dar e de inteles.Aceste circuri existene intre cele 2 structuri sunt intretinute in mod voit de ani de zile, pentru a se distrage atentia de la adevaratele probleme cu care se confrunta avocatura, de la banii despre care incet nu se mai da socoteala, de la averile colosale adunate pe banii prostilor, dar pe care nu le vor duce cu ei in pamant, in momentul in care parasesc lumea celor rai.In rest, DNA -ul lucreaza, SPOR LA LUCRU DNA!

# Tara formei fara fond date 25 August 2014 11:29 0

Pentru CRETINUL de ,,oarecare'', mai cretine poate nu stii ca nu doar cei ce intra in intante sunt avocati. Avocat este cel care apara interesele omului, nu conteaza unde. Esti cam ramas in urma, poate comunist.In ceea ce -i priveste pe straini, ii doare drept in CUR de realitatea din Romania pe care tu o aperi cu atata vehementa, oi fi si tu unu devotat sistemului. Astfel de creaturi daca se schimba ceva in sistem nu mai supravietuiesc, se autodistrug cu timpul.Nu trebuie sa ne chinuim deloc in fata instantelor, asa cum o fac unii colegi de ai tai, totul merge ca pe roate spre disperarea ta.

# DOREL PENTRU OARECARE date 24 August 2014 11:39 +1

NU SERIOS, TU AI GINDIT CIND AIPOSTAT IDIOTENIA DE MAI SUS!!???? IN PRIMUL RIND UNBR ESTE CIT SE POATE DE LEGALA SI CU ACTE, SINGURUL NECAZ E CA ESCROCUL DE BOTA SE MAI CREDE INCA PRESEDINTE!!!!!! CIT DESPRE BAROURILE NEINFIINTATE TREDITIONALE PLINE DE IDIOTI CA TINE CARE COTIZEAZA PENTRU MAFIOTII CE VA CONDUC MAI RAU CA PE IOBAGI, SA PREZINTE ACTELE DE INFIINTARE CA S-A INCEPUT EXECUTAREA LOR SILITA !!!!!!!!! IN REST.....SPOR LA COTIZAT PINA O SA VI SE LIPEASCA STOMACUL DE SIRA SPINARII !!!!! FRAIERILOR!!!

# it-ist date 24 August 2014 19:43 +1

Xvid-avi este un format video. Oare ce nebun isi alege nick-ul avi? Personajul nu e in deplinatatea facultatilor mintale  Un asemenea specimen pledeaza ca avocat. Ve decadere, in avocatura au ajuns nebunii fratioare. Asta-i rominica, totul e pe bani, unde nebunii sunt regi si oamenii inteligenti asupriti.  

# pt.tembelist date 24 August 2014 20:16 0

esti tembel sau inabil?daca in avocatura au ajuns nebunii(adica noi,traditionaii) voi,care va dati avocati cu unbr ce sunteti?Poate ca inteligentii sunt asupriti dar nu este cazul vostru.Iti recunosc mai stilul ,inclusiv agramatismele(cauta-le si le vei gasi)asa ca te mai intreb:ce solutie a dat Curtera de apel AIulia in cauza cu Vass?

# avi date 24 August 2014 21:10 +1

Am fost la pescuit. De ce ati fost rai si nu m-ati prevenit sa nu-mi bag rima in apa? Am ramas cu ea la peste. Acum eu nu mai am nici un cap ca sa pot judeca. Am ramas invalid pe viata. Taica florea da la invalid oficii ca sa nu mor de foame. Da taica florea un pol ca am ramas fara rima. Vai ce-mi plac glumele mele!! RETARDAT SUNT DOAMNE ,  RETARDAT TRADITIONAL!

# avi avi date 24 August 2014 21:25 -1

mai festeala nationala,nu te potolesti?Observ ca nu ai numai vocabular de derbedeu dar te si comporti astfel.Unde ai deprins acest comportament marlanesc?Si hotaraste-te odata:ori sunt avocat la traditionali ori V Constantin.Daca iti plac glumele tale inseamna ca esti redus rau de tot,retardat.Alea nu sunt glume ci afirmatii de prost gust.Stiu ca  vrei ma imiti dar sa poti face asta trebuie sa ai inteligenta corespunzatoare.Tu nu o ai.Si vorba amicului meu(av.trad.) :tot asa,.tot asa?

# Emil date 24 August 2014 22:15 0

Si zici ca "vorba amicului tau(av.trad.)"... Ma doare abdomenul de atata ras. Tu nu suferi de personalitate multipla, chiar daca, aparent, ai acelasi comportament. Esti doar penibil.

# avi avi date 24 August 2014 22:54 +1

Eu sunt un fanatic sustinator flocist. Imi vind colegii pe un pol de la florea. Asa am fost educat las, mincinos, tradator, betiv, hot , parsiv, lingusitor si pupincu.r.ist

# avi avi date 24 August 2014 23:12 0

Nu ti-am spus eu ca  festitul in exces dauneaza grav gandirii?Tu verifici ce postezi(ca inainte de a scrie nu gandeti)?Nu-ti dai seama ce jalnic esti?Cat despre vanzarea colegilor,tradare,sifonare etc. poate vom audia impreuna o inregistrare cu un avocat(decedat,din pacate) si fost politist ce se refera la  unele discutii de subsol.PS Epitetele alea nu ti le amintesti cand te uiti in oglinda?

# avi oarecare date 24 August 2014 23:19 +1

Vai ce-mi plac glumele mele !! BOULE TRADITIONAL!

# avi avi date 24 August 2014 23:34 0

derbedeul,tot derbedeu.PREFER CA UNUL CA TINE SA MA FACA BOU IAR EU SA IMI VAD DE ALE MELE.EU,LA FIGURAT,NU SUNT BOU , DAR TU, LA PROPRIU, ESTI UN DERBEDEUCred ca iti plac glumele tale.Dar mai festeala nationala,ai doar doua glume:tu insuti esti o gluma a naturii iar a doua gluma este acea unbr de crasma sateasca.

# aviuu date 25 August 2014 08:30 +1

Baietas nu esti intreg la minte. Avi dispari ca esti jalnic!

# avi CW coco stirbu date 24 August 2014 20:55 0

Dupa agramatisme numai avi CW cocosatu fara dinti poate sa fie! care ,,voi traditionalii,, de cand esti tu avocat cocosatule ? Pe noi nu ne poti pacali ca pe saracii batrani! Oricum, vei plati si tu si Iorgulescu!

# oarecare date 25 August 2014 13:40 -1

O tineti lunga cu CW si Iorgulescu, adevarat sunteti cretini. Mai schimbati subiectul, ce tot pomeniti de ei, habar nu avem cine sunt astia. Daca tot blamati atat examenul, inscrieti-va si vedeti ce nota luati. Asa, ca sa va creasca stima de sine si sa aveti motiv sa urlati ca ati luat 2 desi stiati de 10. Aveti curaj sa va prezentati la examen ? O tot dati ca sunteti avocati, nici voi nu va credeti. Scrieti pe luju ce note ati luat si atunci sa mai spuneti ca aveti tupeul sa va credeti avocati, nu dupa panarama de " examen " de la Bota !

# oaLecaLeee date 25 August 2014 14:32 +1

Oarek-k ce tot o dai cu examenul ca doar stii prea bine ca examenul l-a dat ambasadorul in contul decanului. La cat esti de analfabet tu nu ai fi luat examenul pentru simplul fapt ca nu ai cunostinte elementare de gramatica si de drept.

# avi coco stirbu date 25 August 2014 13:55 0

Tu cand te-ai inscris la examen, coco stirbule? Nu ti-au cerut si limba romana scriere si citire? Un analfabet escroc se crede avocat!

# oarecare date 25 August 2014 15:59 -1

Lasa-l pe avi, nu il cunosc, nici pe coco stirbul sau cum ii zici. La examen te duci sa ne spui ce nota iei ? Cati dintre Botisti ati trece examenul ? Duceti-va 10 la examen. Veti lua cativa, ca in fiecare an, cei mai buni de la voi pleaca, ramane pleava, de-aia nu va crede nimeni avocati. Dati un nume de profesor sau autor de carti de drept de la voi, un singur nume. Daca nu aveti asemenea valori, va rog, ciocu' mic si joc de glezne din profesia asta !

# iar e avi! date 25 August 2014 16:03 +1

avi, nu ne poti pacali, ai ramas unicul (analfabet si coco stirb)! Tu vei fi avocat cand vor zbura broastele!

# oarecare date 25 August 2014 16:28 -1

Numele uni profesor de la voi ? Astept ! Sau macar o carticica, nu doar un cap de tabel cu donatori ! Secretara e fata draguta, dar ma refer la liste de donatori. Un articol ( nu pe luju ), ci pe un site juridic.

# Remus date 25 August 2014 16:40 +1

Vii cu aceeasi placa, intarziatule mintal. Ce legatura are sula cu prefectura, legalitatea UNBR cu numele vreunui profesor ?!

# @oarecare zis avi zis traditional parizer date 25 August 2014 16:47 +1

oarecare esti de un ridicol iesit din comun. poti sa-ti spui cum vrei dar sa stii ca deja ne provoci greata cu aceeasi placa de necioplit.

# wăi avi date 25 August 2014 18:41 +1

Daca as fi pe jumatate prost pe cat e avi mi-as trage un glont in cap.

# avi avi date 25 August 2014 20:37 0

mai fraierilor(adica mai festitus nationalis) mai multe probleme cer mai multe raspunsuri: 1.Nu sunt oarecare.2.Nu tata a fost ambasador.3.nu sunt V Constantin.4.Si Ceausescu a zis ceva de plop si pere,asa ca s-ar poutea ca si  roastele sa zboare.5.Va este greata?Luati mai prostalailor Emetiral si va trece.6.Nu poti sa iti tragi un glonte in cap pentru ca nu ai pistol(eu am si inca din ala cu glont)si pe de alta parte esti de cel putin 10 ori mai prost decat mine.Deci pica optativul tau.7.Ai amas acelasi incapatanat in prostiile voastre si acelasi derbedeu.PS Nu esti de 10 ori mai prost decat mine pentru ca eu nu sunt prost. Ba pot spune ca sunt exagerat de inteligent.Asa ca ramai un simplu prost.Daca am greseli de scris(nu de gramatica)ai subiect de o postare pentru ca alte subiete sunt straine de tine precum bunul simt si stiinta de carte.

# CW Victor Ctin cocosatu fara dinti date 25 August 2014 23:05 0

coco stirbule, fa o cerere catre UNBR: ,,Eu, Victor Ctin, exclus din avocatura pentru repetate escrocherii, cocosat, stirb si analfabet va rog sa...

# avi pigus date 25 August 2014 21:49 +1

Avi pentru noi esti un fel de Tălmăcean juridic. Si cu asta cred ca ar trebui sa realizezi ca frizezi ridicolul pe luju.

# avi avi date 25 August 2014 22:42 -1

ha,ha,ce-ti plac glumele tale!

# avi pigus date 25 August 2014 23:06 +1

Gluma asta ar trebui sa te puna pe ginduri avi-ule. Poate realizezi cam ce parere avem noi cei care-ti citim ineptiile. Drept nu stii, gramatica ioc, esti bun de clown.

# avi agramaticus date 25 August 2014 23:10 0

CW constantine, cand inveti sa scrii ? ,, s-ar poutea,, ,,roastele sa zboare,, ,,Ai amas,, PS Esti de 10 ori mai prost decat toti!

# AVI AVI date 27 August 2014 21:19 0

hai sictir mai vopsitule

# FLORIN date 19 September 2014 22:45 0

NU POT SA CRED CE AVOCATI AVEM IN ROMANIA!!! AR TREBUI IDENTIFICATI SI PEDEPSITI!!! SE PIERDE INCREDEREA IN AVOCATI SI ADIC ATINGERE ACESTEI PROFESII. INCONSTIENTI SI INCOMPETENI!!!!!!!!!!!

# un medic date 24 September 2014 08:49 0

AVOCATURA CA SI MEDICINA E O PROFESIE LIBERALA,  DECI LEGEA CERERII SI A OFERTEI. DE CE VA E FRICA DE CONCURENTA CELORLALTI (BOTA), DACA VOI SUNTETI CEI MAI BUNI/? AM INTALNIT SI AVOCATI  TRADIT. INCOMPETENTI  ,CARE CULMEA TERMINASERA FACULT. LA STAT , LA BUCURESTI . CA SI NOTARII VA DATI ROTUNZI, CORUPTIA TINE CU DINTII DE MODALIT. DE ADMITERE , SA INTRE DOAR EI. PROFITORII REGIMULUI. AZI , IN ROMANIA CASTIGAREA PROCESULUI DEPINDE DE RELATIA AVOC. CU JUDECATORUL  SI NU DE STIINTA AVOCATULUI.

# INALTA POARTA date 24 September 2014 09:11 0

LEGEA AVOCATURII  E CRETINA.  MARE SCOFALA SA PUI CONCLLUZII LA INALTA CURTE. INCOMPATIBIL SA PRACTICI SI O ALTA MESERIE PENTRU CARE DETII O DIPLOMA SI ESTI AUTORIZAT. LEGEA E UN ABUZ , INCALCA DREPTURILE OMULUI . E DATA DE PROTIPENDADA NEOCOMUNISTA. DESFIINTATI-O DESTEPTILOR!

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 21.05.2024 – Minune mare: Bosoc a dat pronuntare!

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva