17 June 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

PENALUL NU MAI TINE IN LOC INSOLVENTA – Dosarele penale nu vor mai suspenda procedura de insolventa ale societatilor care au ca active bunuri sechestrate in vederea confiscarii speciale. Presupusele prejudicii pe care au fost puse masuri asiguratorii inainte de insolventa vor intra la masa credala. ICCJ a adoptat o hotarare prealabila prin care masurile asiguratorii dispuse inainte de procedura insolventei nu mai impiedica lichidarea bunurilor conform Legii nr. 85/2014 (Minutele)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

21 January 2020 17:24
Vizualizari: 8785

Mutare istorica din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde presedinta este judecatoarea Corina Corbu (foto 1). Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila de la instanta suprema a pronuntat luni, 20 ianuarie 2020, o hotarare prealabila intr-un dosar vizand existenta unor masuri asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice.


 

Mai pe romaneste (dupa cum a explicat avocatul Dan Chitic pentru Lumea Justitiei): dosarele penale nu vor mai suspenda procedura de insolventa a firmelor detinute de inculpati. Ne referim mai precis la acele societati care au ca active bunuri sechestrate in vederea confiscarii speciale. Cu alte cuvinte, vor intra la masa credala presupusele prejudicii in vederea recuperarii carora au fost dispuse masuri asiguratorii (sechestre, popriri etc.) anterior deschiderii procedurii de insolventa. La randul lui, maestrul Gheorghe Piperea a expus mai sintetic problema: insolventa va pune sub protectia instantei debitorul contra masurilor asiguratorii penale. Pe cale de consecinta, procedurile penale nu mai tin in loc insolventa.


Redam minuta deciziei 1/2020 din dosarul nr. 1676/1/2019:


Admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a civila, in dosarul nr. 31798/3/2018, pentru pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta, stabileste ca:

In interpretarea dispozitiilor art. 91 alin. (1), art. 102 alin. (8) si art. 154-158 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la dispozitiile art. 249 alin. (1) si (2) din Codul de procedura penala [respectiv art. 163 alin. (1) si (2) din Codul de procedura penala de la 1968], existenta unor masuri asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale, a repararii pagubei produse prin infractiune sau a garantarii executarii cheltuielilor judiciare:

a) nu suspenda procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 85/2014 in ceea ce priveste bunul sechestrat;

b) nu este de natura a indisponibiliza bunul asupra caruia a fost inceputa procedura de valorificare conform dispozitiilor Legii nr. 85/2014;

c) nu impiedica lichidarea bunurilor efectuata de lichidatorul judiciar in exercitarea atributiilor conferite de Legea nr. 85/2014.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedura civila”.


Prezentam articolele relevante din Legea nr. 85/2014:


- art. 91 alin. (1): „Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege, sunt dobandite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retentie, sechestre, de orice fel. Fac exceptie de la acest regim masurile asiguratorii dispuse in procesul penal in vederea confiscarii speciale si/sau confiscarii extinse”;

- art. 102 alin. (8): „Creanta unei parti vatamate din procesul penal se inscrie sub conditie suspensiva, pana la solutionarea definitiva a actiunii civile in procesul penal in favoarea partii vatamate, prin depunerea unei cereri de admitere a creantei. In cazul in care actiunea civila in procesul penal nu se finalizeaza pana la inchiderea procedurii insolventei, fie ca urmare a reusitei planului de reorganizare, fie ca urmare a lichidarii, eventualele creante rezultate din procesul penal vor fi acoperite din averea persoanei juridice reorganizate sau, daca este cazul, din sumele obtinute din actiunea in atragerea raspunderii patrimoniale a persoanelor ce au contribuit la aducerea persoanei juridice in stare de insolventa, potrivit prevederilor art. 169 si urmatoarele”;

- art. 154:

(1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata de lichidatorul judiciar sub controlul judecatorului-sindic. Pentru maximizarea valorii averii debitorului, lichidatorul judiciar va face toate demersurile de expunere pe piata, intr-o forma adecvata, a acestora, cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului.

(2) Lichidarea va incepe indata dupa finalizarea de catre lichidatorul judiciar a inventarierii si depunerea raportului de evaluare. Bunurile vor putea fi vandute in bloc sau individual. Orice vanzare in bloc a bunurilor, ca subansamblu functional, indiferent daca se face in reorganizare sau in faliment, poate fi considerata transfer de active, daca indeplineste dispozitiile art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003. Tipul de vanzare a bunurilor, respectiv licitatie publica, negociere directa sau o combinatie a celor doua si regulamentul de vanzare corespunzator modalitatii de vanzare pentru care se opteaza sunt aprobate de adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului judiciar. In cazul licitatiei publice, publicitatea se va face si prin afisare pe site-ul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania. In vederea evaluarii bunurilor din averea debitorului, cu acordul comitetului creditorilor, lichidatorul judiciar poate sa angajeze, in numele debitorului, un evaluator si sa ii stabileasca onorariul. Evaluatorii trebuie sa fie membri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania, iar evaluarea trebuie efectuata in conformitate cu standardele internationale de evaluare.

(3) Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atat in bloc, cat si individual. Evaluarea in bloc are in vedere fie evaluarea totalitatii bunurilor din averea debitorului, fie evaluarea subansamblurilor functionale”;

- art. 155: „Raportul de evaluare va fi depus la dosarul cauzei, iar un anunt cu privire la depunerea acestuia si un extras cuprinzand o sinteza a sa se vor publica in BPI (n.r. Buletinul Procedurilor de Insolventa). Creditorii vor putea consulta raportul de evaluare in locatia indicata prin anunt de catre lichidatorul judiciar”;

- art. 156:

(1) Lichidatorul judiciar va convoca adunarea creditorilor in termen de maximum 15 zile de la data depunerii raportului de evaluare la dosarul cauzei, in vederea stabilirii tipului de vanzare.

(2) In cazul vanzarii bunurilor prin licitatie publica, aceasta se va putea efectua si potrivit Codului de procedura civila. In cazul in care adunarea creditorilor nu aproba un regulament de vanzare, potrivit art. 154 alin. (2), sau in ipoteza in care, desi a fost aprobat un regulament de vanzare, bunurile nu au fost valorificate intr-un termen rezonabil, la cererea lichidatorului judiciar, aprobata de judecatorul-sindic, vanzarea bunurilor se va efectua prin licitatie publica, potrivit Codului de procedura civila.

(3) In cazul vanzarii prin negociere directa, lichidatorul judiciar va supune aprobarii adunarii creditorilor si regulamentul de vanzare.

(4) Vanzarea activelor se va face dupa efectuarea publicatiilor de vanzare de catre administratorul judiciar/lichidator, intr-un ziar de larga circulatie. Persoanele interesate vor putea inspecta bunurile supuse vanzarii dupa efectuarea publicatiilor de vanzare”;

- art. 157: „Valorile mobiliare vor fi vandute in conditiile Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare” (n.r. Legea privind piata de capital);

- art. 158:

(1) Lichidatorul judiciar va incheia contracte de vanzare; sumele realizate din vanzari vor fi depuse in contul prevazut la art. 39 alin. (2).

(2) Daca vanzarea activelor se va face prin licitatie publica, procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. Cand legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentica, contractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licitatie”.


Iata ce prevad art. 249 alin. (1) si (2) din actualul Cod de procedura penala:


Conditiile generale de luare a masurilor asiguratorii

(1) Procurorul, in cursul urmaririi penale, judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata, din oficiu sau la cererea procurorului, in procedura de camera preliminara ori in cursul judecatii, poate lua masuri asiguratorii, prin ordonanta sau, dupa caz, prin incheiere motivata, pentru a evita ascunderea, distrugerea, instrainarea sau sustragerea de la urmarire a bunurilor care pot face obiectul confiscarii speciale sau al confiscarii extinse ori care pot servi la garantarea executarii pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a repararii pagubei produse prin infractiune.

(2) Masurile asiguratorii constau in indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora”.


Redam textul art. 163 alin. (1) si (2) din vechiul Cod de procedura penala:


(1) Masurile asiguratorii se iau in cursul procesului penal de procuror sau de instanta de judecata si constau in indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru, a bunurilor mobile si imobile, in vederea confiscarii speciale, a repararii pagubei produse prin infractiune, precum si pentru garantarea executarii pedepsei amenzii.

(2) Masurile asiguratorii in vederea repararii pagubei se pot lua asupra bunurilor invinuitului sau inculpatului si ale persoanei responsabile civilmente, pana la concurenta valorii probabile a pagubei”.


Cum s-a ajuns aici


Dosarul nr. 31798/3/2018 – in cadrul caruia Curtea de Apel Bucuresti a sesizat ICCJ pentru pronuntarea unei hotarari prealabile – a inceput in 24 septembrie 2018 la Tribunalul Bucuresti, cand dezvoltatorul imobiliar Phoenix Residence SRL a contestat un proces-verbal de licitatie intocmit de catre lichidatorul judiciar Prime Insolv Practice IPURL. De asemenea, dezvoltatorul imobiliar a contestat in instanta masura aceluiasi lichidator de suspendare a licitatiilor organizate pentru bunurile din patrimoniul debitoarei Phoenix Residence.

Firma de constructii a pierdut la fond in data de 12 decembrie 2018, judecatoarea Elena Garlici respingandu-i cele doua contestatii. In apel, la 16 mai 2019, judecatoarele Madalina Badea si Adina Corbos (foto 2) au sesizat ICCJ pentru dezlegarea chestiunii de drept pe care v-am prezentat-o mai sus, suspendand procesul pana la primirea raspunsului de la instanta suprema.


Iata mai intai minuta sentintei 7460/2018, pronuntate de Tribunalul Bucuresti:


Respinge contestatia formulata de contestatorul PHOENIX RESIDENCE SRL in contradictoriu cu PRIME INSOLV PRACTICE SPRL lichidator judiciar al EUROPAS GRUP SRL si EUROPAS GRUP SRL, impotriva Procesului-verbal de licitatie din data de 06.09.2018, intocmit de catre lichidatorul judiciar Prime Insolv Practice IPURL.

Respinge contestatia formulata de contestatorul in contradictoriu cu PRIME INSOLV PRACTICE SPRL lichidator judiciar al EUROPAS GRUP SRL si EUROPAS GRUP SRL, impotriva masurii lichidatorului judiciar de suspendare a licitatiilor organizate pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, respectiv pentru proprietatea imobiliara formata din teren situat in Bucuresti, sector 3, Calea Dudesti nr. 123A, in suprafata de 924 mp inscris in Cartea Funciara nr. 2054 a localitatii Bucuresti/BCPI Sector 37 avand numar cadastral 202353 (nr. cadastral vechi 1327) si constructia Cl edificata pe acesta, in suprafata construita la sol de 505 mp, compusa din P+1E cu suprafata construita de 506,05 mp (rezultata in urma modernizarii), avand nr. cadastral C1-202353. Respinge cererile de reluarea licitatiilor pentru imobilul aflat in patrimoniul debitoarei, respectiv proprietate imobiliara formata din teren situat in Bucuresti, sector 3, Calea Dudesti nr. 123A, in suprafata de 924 mp inscris in Cartea Funciara nr. 2054 a localitatii Bucuresti / BCPI Sector 3, avand numar cadastral 202353 (nr. cadastral vechi 1327) si constructia Cl edificata pe acesta, in suprafata construita la sol de 505 mp, compusa din P+1E cu suprafata construita de 506,05 mp (rezultata in urma modernizarii), avand nr. cadastral C1-202353 formulate de contestatorul PHOENIX RESIDENCE SRL.

Cu drept de apel in termen de 7 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi 12.12.2018”.


Redam minuta incheierii prin care CAB a anuntat sesizarea ICCJ:


Sesizeaza Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept, respectiv daca in interpretarea dispozitiilor art. 91 alin. 1, art. 102 alin. 8 si art. 154-158 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa raportat la dispozitiile art. 249 alin. 1 si 2 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala (respectiv art. 163 alin. 1 si 2 din Codul de procedura penala 1968), existenta unor masuri asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale, a repararii pagubei produse prin infractiune sau a garantarii executarii cheltuielilor judiciare:

- suspenda procedura de lichidare prevazuta de legea nr. 85/2014 in ceea ce priveste bunul sechestrat;

- este de natura a indisponibiliza bunul asupra caruia a fost inceputa procedura de valorificare conform dispozitiilor legii nr. 85/2014;

- impiedica lichidarea bunurilor efectuata de lichidatorul judiciar in exercitarea atributiilor conferite de legea nr. 85/2014.

In temeiul art. 520 alin. 2 C.proc.civ. suspenda judecata apelului pana la pronuntarea hotararii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept. Fara cale de atac. Pronuntata in sedinta publica azi, 16.05.2019”.

Comentarii

# Dar... date 21 January 2020 17:35 -21

Sechestrul penal in vederea garantarii pagubei sau a confiscarii speciale Nu suspenda insolventa....dar confiscarea EXTINSA?HA HA HA...va suspenda..joac o p asta

# Ioana M. date 21 January 2020 20:14 -21

Suspendarea era dispusa de instanta penala mai ales in situatiile cand persoana juridica era inculpata. dar si aflata in procedura insolventei. Ha..ha...daca procedura insolv.continua....si se dizolva persoana...

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 16.06.2024 – Inca un client al retelei Coldea-Dumbrava

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva